Referat årsmøte 12.mars 2023

Referat årsmøte 30.januar 2022

Klikk på dokumentet for å lese referatet fra årsmøtet 2022

Referat årsmøte 28.januar 2021

Klikk på dokumentet for å lese referatet fra årsmøtet 2021

Møtereferat ekstraordinært årsmøtet 10.november 2020

Vedtak av forenklet lovnorm. Klikk på dokumenter for å lese referatet

Årsmøte 2.februar 2020

Agenda

Sak 1. Stemmeberettigede: 9 stk
Sak 2. Årsmøteinnkalling og sakliste godkjent
Sak 3. Møteleder: Julie Nilssen
         Møtesekretær: Veronika Gjerstad
         Underskrive protokollen: Christina Nordheim og Annika Pedersen
Sak 4. Årsmeldingen for 2019 gjennomgått:
http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332
Sak 5. Revidert regnskap for 2019 godkjent. Forenklet regnskap kan sees her:

Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker fra medlemmer og styret

6.1: Referat fra ridebaneprosjektet v/Hilde Nordheim

  • 2019 har gått med til å få nødvendig søknader til kommune og andre etater, for å få lov til å utvide banen. Dette er nå i orden, og alle tillatelser er gitt.
  • 2020 vil gå med til å søke om midler til prosjektet

Sak 7. Medlemskontingent for 2021 forblir uendret fra 2020
Sak 8. Budsjettet for 2020
http://www.lofotenhestesportsklubb.com/416731813
Sak 9. Gjennomgå organisasjonsplanen for 2020

  • Stevnekomite for 2020: Leder for stevnekomiteen er Christina Nordheim, og komiteen vil bestå av inntil 10 personer

Sak 10.Valg

Styret LHSK:
Styreleder: Julie Nilssen
Nestleder: Annika Pedersen
Styremedlem: Christina Nordheim
Styremedlem: Monika Hågensen
Styremedlem: Hanne Tetlie
Varamedlem: Laila Iren Berntzen

Kontrollkomitè:
Medlem: Gro Stensvoll
Medlem:Ole-Kristian Thorkildsen
Varemedlem: Silje Jensen

Valgkomite:
Leder: Veronika Gjerstad
Medlem: Ida-Mari Robertsdatter
Medlem: Anne Johansen
Varamedlem: Elise Walle

Representanter:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter hvor LHSK har representasjonsrett

Årsmøte 3.feb 2019

Agenda

Sak 1. Stemmeberettigede: 11 stk

Sak 2. Årsmøteinnkalling og sakliste godkjent

Sak 3. Møteleder: Julie Nilssen
         Møtesekretær: Hanne Tetlie
         Underskrive protokoll: Christina Nordheim og Annika Pedersen

Sak 4. Årsmeldingen for 2018 gjennomgått
Kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332

Sak 5. Regnskap for 2018 i revidert stand, godkjent
Forenklet årsregnskap kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/414517550

Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker fra medlemmer og styret
          6.1: Utebane ved kirken, kan denne gjøres noe med?
          Christina sjekker videre angående eierskap til lyspunktene, så tar vi det derifra om vi 
          skal bruke penger på å sette i stand lysene. Ved behov for brøyting av banen, kan 
          klubben dekke utgifter på dette
          6.2: Utebane bak hallen. Status - Hanne og Laila (referat ligger lengre ned i dette   
         årsmøtereferatet)
          6.3: Årets dressurstevne - Christina: Vil velger å satse på D-stevne i år. Stevnekomiteen 
          jobber videre med dette

Sak 7. Medlemskontingent for 2020
Skal vi gå over til en lik pris for alle medlemmer, og fase ut familiemedlemskap?
Medlemskontingentens pris og oppbygning forblir uendret

Sak 8. Budsjettet for 2019 godkjent
Kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/416731813

Sak 9. Gjennomgå organisasjonsplanen for 2019
Stevnekomite for 2019:
Leder: Christina Nordheim
Medlemmer: 
Anna Johansen
Annika Pedersen
Gro Stensvoll
Julie Nilssen
Hanne Tetlie
Hilde Nordheim
Marie Christoffersen
Monika Hågensen
Rosita Fossen

Sak 10.Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite

Styreleder: Julie Nilssen
Nestleder: Annika Pedersen
Styremedlem: Christina Nordheim
Styremedlem: Monika Hågensen
Styremedlem: Hanne Tetlie
Varamedlem: Laila Iren Berntzen

Revisor: Gro Stensvoll
Revisor :Ingbjørg Gjerstad

Valgkomite
Leder: Veronika Gjerstad
Medlem: Hilde Nordheim
Medlem: Anne Johansen
Varamedlem: Ida-Marie Robertsdatter

Referat fra ridebaneprosjekt v/Laila Berntsen:

ARBEIDSGRUPPE UTVIDELSE AV RIDEBANE

Hilde Nordheim, Hanne Skarheim Tetlie, Sveinung Skårset, Laila Berntzen

Vi har undersøkt hvor vi kan søke om midler. Sveinung har skrevet prosjektbeskrivelse, men det behøves en bekreftelse på at tiltaket kan settes i gang. Det vil si skriftlig bekreftelse fra kommunen at dette er greit.

Det er hentet et anbud fra Trones maskin på kr 669375.

Etter mye om og men fra kommunen har vi fått til svar at det må søkes byggetillatelse for å utvide banen, først da kan det tas stilling til om haugen kan sprenges bort.

Videre må vi:

1)      Søke om byggetillatelse

2)      Hente inn flere anbud

3)      Søke på midler med mere.

Jeg legger ved dokument skrevet av Annika Pedersen som lister opp hva som må oppklares og gjøres. Per dags dato kommer vi ikke videre før det er søkt om byggetillatelse.

Banen er i dag ca. 20 x 55 m. Det optimale ville vært om banen var 22 x 62 m i forbindelse med treninger og stevner, der dressurrailen vil bli brukt. Men i klarer vi få til 20 x 60 er det supert. Tidligere anbud fra 2017 ca. 350.000.

Ting som må oppklares:
- Klarere med kommunen om det er lov å fjerne/sprenge haugen i enden av banen.
- Evnt. Oppmerking av kultur/minneverdig sti som går langs hele bygget til hest og helse og videre i retning mot havet.
-
Ting som må gjøres:
- Det må undersøkes hvor vi kan søke midler
- Søknader må skrives
- Anbud må fås og vurderes
- Evnt. Sponsorbrev må skrives og aktuelle sponsorer må kontaktes
- Finnes det noe man kan gjøre i forkant, evnt stille med selv i forhold til dugnadsarbeid for å få ting gjort billigere
Har fra tidligere anbud fra Brekken og Kim Voie.

Ting som burde kunne sponses:
- Gjerde til ridebanen (Felleskjøpet og Lofotentreprenør for eksempel)
- Hvit maling til gjerdet (Fargerike, byggmix eller xl-bygg for eksempel)

Til eventuelle sponsorer får vi bli enige med Marie/Stiftelsen hvordan vi kan reklamere for dem. Enten henge skilt på gjerdet, eller på baksiden av ridehuset for eksempel. Det vil nok være flere enn de jeg har nevnt under ting som burde kunne sponses, som vil være interessert i å ha reklame der. For eksempel entreprenøren som utfører arbeidet.

Årsmøte 28.januar 2018

Sak 1. Stemmeberettigede godkjent: 7 stk

Sak 2. Årsmøteinnkalling og sakliste godkjent

Sak 3. Møteleder: Julie Nilssen
         Møtesekretær: Elise Walle
         Underskrive protokoll: Marie Christoffersen og Annika Pedersen

Sak 4. Årsmeldingen for 2017 gjennomgått
Kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332

Sak 5. Regnskap for 2017 i revidert stand godkjent
Forenklet årsregnskap kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/414517550

Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker fra medlemmer og styret
          6.1: Klubbfordeler for styret: Justerer styregodtgjørelsen til kr 1000, som kan brukes til            boksleie eller kurs/arrangementer i regi av klubben
          6.2: Utvidelse tribune, tas videre i nytt styre som en sak
          6.3: Oppgradering kjøkken, tas videre i nytt styre som en sak

Sak 7. Medlemskontingent for 2019 blir uendret fra 2018

Sak 8. Budsjettet for 2018 vedtas
Kan sees her: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/416731813

Sak 9. Organisasjonsplanen for 2018 gjennomgått, årets stevnekomite setter seg selv underveis

Sak 10.Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite

Styreleder: Julie Nilssen
Nestleder: Annika Pedersen
Styremedlem: Christina Nordheim
Styremedlem: Monika Hågensen
Styremedlem: Hanne Tetlie
Varamedlem: Laila Iren Berntzen

Revisor: Gro Stensvoll
Revisor :Ingbjørg Gjerstad

Valgkomite
Leder: Britt Arntsen
Medlem: Veronika Gjerstad
Medlem: Robin Risjord
Varamedlem: Hilde Nordheim

Årsmøte 22.januar 2017

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede: 8 stemmeberettigede av 10 oppmøtte

Sak 2. Årsmøteinnkalling og sakliste godkjennnes

Sak 3. Møteleder: Julie Nilssen
         Møtesekretær: Hanne Tetlie
         Underskrive protokollen: Sara Johansson og Britt Arntsen

Sak 4. Årsmeldingen for 2016 gjennomgått: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332

Sak 5. Regnskap for 2016 i revidert stand, er godkjent: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/414517550

Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker fra medlemmer og styret
          6.1: Klubbfordeler for styret: Gratis medlemsskap for styremedlemmer inkl varamedlem, samt kr 1000 i rabatt på kurs og/eller bruk av gjestebokser. Deltar man ikke på kurs eller ikke bruker gjestebokser, frafaller rabatten. Dette for å fremme interessen for styrearbeid og deltakelse i styret i klubben. Enstemmig vedtatt av årsmøtet
 

Sak 7. Medlemskontingent for 2018: Holdes uendret (500 familie inntil 4 stk, 400 senior og 350 junior)

Sak 8. Budsjettet med endringer vedtatt av årsmøtet (ref sak 6) godkjennes: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/416731813

Sak 9. Gjennomgå organisasjonsplanen for 2017: styret gis fullmakt til å sette nødvendige komiteer

Sak 10.Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite
Styreleder: Julie Nilssen
Nestleder: Annika Pedersen
Styremedlem: Christina Nordheim
Styremedlem: Monika Hågensen
Styremedlem: Hanne Tetlie
Varamedlem: Laila Iren Berntzen

Revisor: Gro Stensvoll
Revisor :Ingbjørg Gjerstad

Valgkomite
Leder: Britt Arntsen
Medlem: Veronika Gjerstad
Medlem: Robin Risjord
Varamedlem: Hilde Nordheim

Årsmøte 29.januar 2016

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede: 12 stk

Sak 2. Årsmøteinnkalling og sakliste godkjennes

3. Møteleder: Julie Nilssen
    Møtesekretær: Hanne Tetlie
    Underskrive protokollen: Hilde Nordheim og Sara Johansson

4. Årsmeldingen for 2015 gjennomgått: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332

5. Regnskap for 2015 i revidert stand, er godkjent: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/414517550

6. Behandle innkommende forslag og saker
    6.1: Nye vedtekter fra NIF godkjent. Den nye lovnormen kan i generell form, lese under
          "idrettslag": https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
    6.2: Informerende gjennomgang av juniorstøtten og info på hjemmesiden

7. Fastsette medlemskontingent for 2017 (som sendes ut des 2016)
   7.1: fakturagebyr på kr 14 grunnet gebyr fra KlubbAdmin?
  => Kontingenten for 2017 holdes uendret (500 familie inntil 4 stk, 400 senior og 350 junior)
  Avventer innføring med fakturagebyr, og ser hva som skjer rundt fakturering i Klubbadmin

8. Budsjettet vedtas av årmøtet: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/416731813

9. Organisasjonsplan for 2016 gjennomgått: http://www.lofotenhestesportsklubb.com/408514332

10.Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite
Styreleder: Julie Nilssen
Nestleder: Sara Johansson
Styremedlem: Christina Nordheim
Styremedlem: Monika Hågensen
Styremedlem: Hanne Tetlie
Varamedlem: Annika Pedersen

Revisor: Gro Stensvoll
Revisor :Ingbjørg Gjerstad

Valgkomite
Leder: Børge Klevstad
Medlem: Laila Berntzen
Medlem: Ida Robertsdatter
Varamedlem: Michelle Stokvik

Årsmøte 12.februar 2015

Sak 1: Åpning av møtet
- Godkjenne/telle opp antall stemmeberettigede (fyllt 15 år og ha vært medlem i minst én mnd): 12 stk
- Innkalling og saksliste godkjent
- Møteleder Børge Klevstad, møtesekretær: Julie Nilssen
- Underskrive protokoll: Kamilla Magnussen og Hanne Tetlie

Sak 2: Gjennomgang av årsmelding 2014 m/Børge Klevstad.

Sak 3: Gjennomgang av regnskap 2014 m/Børge Klevstad. Årsmøtet godkjenner regnskapet i revidert form.

Sak 4: Medlemskontingenten forblir uendret for 2015 på kr 350 for junior (15 år eller yngre), 400 senior og 500 for familie (inntil 4 stk)

Sak 5: Gjennomgang budsjett 2015 m/Børge Klevstad. Årsmøtet godkjenner budsjettet

Sak 6: Aktivitetsplan for 2015: Årsmøtet bestemmer at det nye styret får i oppgave å definere aktivitetene for 2015

Sak 7: Behandle innkommende saker (ingen innkommende saker)

Sak 8: De nye vedtektene godkjennes. Vedtektene ligger uten på vår hjemmeside

Sak 9: Signaturrett og prokurabestemmelser tildeles rollene Leder og Kasserer i fellesskap

Sak 10: Valg av nytt styre, alle i styret velges for ett år ihht de nye vedtektene

Styret 2015
Leder: Julie Nilssen
Nestleder: Sara Johansson
Kasserer: Christina Nordheim
Sekretær: Hanne Tetlie
Styremedlem: Monika Hågensen
Varamedlem: Marit Berg Jakobsen
Varamedlem: Annika Pedersen

Revisorer 2015
Børge Klevstad
Geir Ivar Eriksen

Valgkomité 2016
Leder: Marie Christoffersen, 91 62 18 06
Medlem: Veronika Gjerstad
Medlem: Hilde Nordheim
Vara: Laila Iren Berntsen

Årsmøtet 30.januar 2014

Sak 1: Åpning av årsmøtet
-Godkjenning av ant stemmeberettigede
-Marie Christoffersen og Monika Hågensen underskriver protokollen


Sak 2: Saksliste godkjent


Sak 3: Møteleder og sekretær

Møteleder er Thomas
Sekretær: Hilde


Sak 4: Årsmelding 2013
Kurs med Marita Hammernes i april, mai og juni
Kurs med Piet Bakker i mai
Lofotrittet 7 sept (15 deltakere)

Klubbpresentasjoner: Kamilla, Trude, Julie og Christina har startet stevner utenfor Lofoten i 2013

Lokalt stevne: Fornøyd med stevne og sponsingen, gikk med et underskudd på kr 1000


Sak 5: Regnskap og budsjett

Lillian legger frem regnskapet for 2013
Ridebanebudsjett (på eget ark)


Sak 6: Ridebanen
Tomas har snakket med kommunen om å utvide den største ridebanen (som tilhører Stiftelsen Lofoten Hest og Helse), og Sveinung Skårset har sag at det må snakkes med fylket angående evt samisk gravsted i området.

Nytt styre lager en inventarliste over klubbens eiendeler


Sak 7: Utleiehengere
Jan Gerhardsen kan tenke seg å ha ansvaret for utleiehengerne
Årsmøtet vedtar dette, og at dobbelthengeren må prioriteres utbedret slik at den kan leies ut.


Sak 8: Hjemmeside
Linda blir ikke å lage ny hjemmeside, slik at arbeidet overtas av Veronika, Christina og Hanne.


Sak 9: Dugnad
Det nye styret tar videre arbeidet med å få medlemmer med på dugnader


Sak 10: Evt
-Ønske om å få to stk som fast skal søke etter midler til klubben. Det nye styret tar denne saken videre
-Forslag fra Julie Nilssen om at klubben skal kjøpe inn en vogn til bruk ved kurs etc.
Årsmøtet bestemmer at det ikke kjøpes inn vogn.
Marie ved Lofoten Hest og Helse har sagt at vognen som brukers av fjordhesten Meline kan disponeres ved behov, men at vognen også må tas godt vare på under lån.
-Ponnimåler i Lofoten? Styret tar dette videre
-Ryttertest for små barn på stevner: Stevnekomiteen tar dette videre


Sak 11: Valg av styret
Styreleder: Børge Klevstad (1 år)
Nestleder: Karoline Eriksen (1 år)
Styremedlem: Christina Nordheim (2 år)
Styremedlem: Hanne S. Tetlie (2 år)
Styremedlem: Veronika O. Gjerstad (2 år)
Vara senior: Monika Hågensen (2 år)
Vara senior: Tone (2 år)
Ungdomsrepresentant: Melinda Eriksen (2 år)
Kasserer: Børge Klevstad (1 år)